OUG nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 817 din 3 noiembrie 2015, iar prevederile cuprinse în actul normativ vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Practic, documentul amintit aduce modificări unui număr de 45 de articole din Codul fiscal publicat în septembrie în Monitorul Oficial, iar printre noutăţile prevăzute de actul normativ se numără şi unele care vizează regimul microîntreprinderilor.

Concret, începând de anul următor, plafonul până la care o persoană juridică se va putea înscrie ca microîntreprindere va creşte de la 65.000 de euro, aşa cum este în prezent, la 100.000 de euro.

Prin urmare, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere va realiza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale va fi de peste 20% inclusiv, atunci aceasta va plăti impozit pe profit de 16%. Calculul şi plata impozitului pe profit va fi efectuată începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintrele limitele prevăzute anterior.

În prezent, conform prevederilor încă în vigoare până la finalul anului, o microîntreprindere poate realiza venituri de maximum 65.000 de euro (echivalentul în lei).

Un nou sistem de impozitare pentru microîntreprinderi, în funcție de numărul de angajați

Majorarea plafonului de încadrare în categoria de ”microîntreprindere”, de la 65.000 euro la 100.000 de euro, nu este însă singură măsură prevăzută în OUG publicată marţi.

Astfel, din 2016 va fi reglementat pentru microîntreprinderi un sistem de cote de impozitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați.

Mai precis, microîntreprinderilor le va fi aplicată o cotă de impozitare cuprinsă între 1% şi 3%, în funcţie de existenţa angajaţilor şi numărul acestora, după cum urmează:

  • cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care vor avea cel puţin doi salariați;
  • cotă de impozitare de 2% pentru microîntreprinderile cu un singur angajat;
  • cotă de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu vor avea nici măcar un salariat.

Totodată, actul normativ apărut ieri stabileşte că, în cazul în care în cursul anului fiscal numărul de salariați se va modifica, cotele de impozitare prevăzute mai sus se vor aplica în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea. Pentru microîntreprinderile care au unul, respectiv doi salariați, și care vor aplica cotele de impozitare prevăzute, al căror raport de muncă încetează, condiția referitoare la numărul de salariați va fi considerată îndeplinită dacă în cursul aceluiași trimestru sunt angajați noi salariați.

În plus, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi sau cele care au cel mult doi salariați, în situația în care numărul acestora se va modifica, în scopul menținerii/modificării cotei de impozitare prevăzute anterior, noii salariați vor trebui angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni.

Prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Totusi, condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microîntreprinderilor care:

  • au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial daca fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
  • au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

În prezent, microîntreprinderile plătesc un impozit de 3%, indiferent de numărul de angajaţi pe care îl au

Reglementările fiscale aplicabile în momentul de faţă stabilesc că o microîntreprindere este o persoană juridică ce îndeplineşte cumulativ mai multe condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent. Concret, în acest an plătesc impozit de 3% pe veniturile microîntreprinderilor firmele care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • realizează venituri, altele decât cele din activităţi desfăşurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital sau în domeniile jocurilor de noroc;
  • realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
  • realizează venituri care nu au depaşit echivalentul în lei a 65.000 euro;
  • capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale;
  • nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti.

De la anul, impozit pe dividende de 5%. Salariaţii şi PFA nu vor plăti în 2016 CASS pentru dividende

O altă prevedere foarte importantă a OUG publicate marţi în Monitorul Oficial prevedescăderea impozitului pe dividende la 5% de la 1 ianuarie 2016, nu din 2017, aşa cum era reglementat în forma iniţială a Codului fiscal.

Aplicarea cotei de 5% se va aplica dividendelor distribuite persoanelor române, fizice și juridice, precum și dividendelor obținute, din România, de persoane nerezidente.

Consultantul fiscal Adrian Benţa a explicat, pe pagina personală de Facebook, că persoanele fizice care au calitatea de salariat sau PFA nu vor plăti în 2016 CASS pentru dividende, dar o vor face începând cu anul 2017.

Astfel, contribuţia obligatorie de 5,5% pentru asigurările sociale de sănătate pentru veniturile din dividende încasate de o persoană fizică nu se va plăti decât dacă dividendul este singurul venit al perioadei respective.

În cazul în care persoana fizica va realiza în perioada încasării dividendului şi alte venituri supuse CASS, cum ar fi veniturile realizate ca salariat sau veniturile realizate ca urmare a practicii unei activităţi independente (de ex: PFA) sau profesii libere, nu va datora CASS pentru aceste venituri din dividende.