dividende 2016

Directia Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca informează
contribuabilii că începând cu 1 ianuarie 2016 se aplică prevederile Legii nr. 227
/8.09. 2015, modificată prin O.U.G. nr. 50/27.10.2015 în ceea ce priveúte impozitarea
veniturilor din dividende.
O persoană juridică română care plăteste dividende către o persoană juridică
română are obligaĠia să reĠină, Vă declareúi Vă plătească impozitul pe dividende retinut
către bugetul de stat.Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de
impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe
dividende se declară se plăteste la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei în care se plăteste dividendul.
Prin exceptie de la prevederile de mai sus, în cazul în care dividendele distribuite
nu au fost plătite până la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare
anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteste, după caz, până la data de 25
ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal
modificat, următor anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale. Aceste prevederi
nu se aplică pentru dividendele distribuite si neplătite până la sfârsitul anului în care s-au
aprobat situatiile financiare anuale, dacă în ultima zi a anului calendaristic sau în ultima zi a
anului fiscal modificat, după caz, persoana juridică română care primeste dividendele
îndeplineste conditiile prevăzute la art. 43, alin. (4). din Legea nr.227/2015 din Codul
Fiscal.
La art.43, alin.(4) din Legea nr.227/2015 se menĠionează că prevederile referitoare
la retinerea, declararea si plata impozitului pe dividende nu se aplică în cazul dividendelor
plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă
persoana juridică română care primeste dividendele detine, la data plătii dividendelor,
minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă
de un an împlinit până la data plăĠii acestora inclusiv.
Sunt neimpozabile la calculul impozitului pe profit dividendele primite de un
contribuabil plătitor de impozit pe profit de la o persoană juridică română indiferent de
cota de participare la capitalul social al societãtii care distribuie dividende .

Veniturile din investitii realizate de persoanele fizice cuprind úi veniturile din
dividende. Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câútigul obtinut ca urmare a
deĠinerii de titluri de participare definite de legislaĠia în materie la organisme de plasament
colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligatia
calculării úi reĠinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor
juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câútigul obĠinut ca urmare a
deĠinerii de titluri de participare de către actionari/asociati/investitori. Termenul de virare a
impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face
plata. În cazul dividendelor/câútigurilor obtinute ca urmare a deĠinerii de titluri de
participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acĠionarilor/asociaĠilor/investitorilor până
la sfârúitul anului în care s-au aprobat situaĠiile financiare anuale, impozitul pe
dividende/câútig se plăteúte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.
Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.
Cota de impozit de 5% se aplică asupra veniturilor din dividende distribuite
începând cu data de 1 ianuarie 2016.
Plătitorii de venituri din dividende sunt obligati sa declare impozitul retinut la sursă,
până la termenul de plată a acestuia inclusiv.Totodatã, plătitorii de venituri din dividende au
obligaĠia să depună o declaraĠie privind calcularea úi reĠinerea impozitului pentru fiecare
beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a
anului curent pentru anul expirat.
ContribuĠia de asigurări sociale de săQătate în cazul veniturilor din dividende, se
stabileúte de organul fiscal în anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin
aplicarea cotei individuale de contribuĠie de asigurãri sociale de sãnãtate de 5,5% asupra
venitului brut. Baza de calcul a contribuĠiei de asigurări sociale de săQătate se
evidenĠiază lunar în decizia de impunere.
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende, baza lunară de
calcul a contribuĠiei de asigurări sociale de săQătate reprezintă totalul veniturilor
brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în
cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.
În anul 2016, persoanele care realizează venituri din dividende nu datorează
contribuĠie de asigurări sociale de săQătate pentru aceste venituri, dacă realizează
venituri din salarii, din pensii, din activităĠi independente, din asocierea cu o persoană
juridica – contribuabil potrivit Titlulul II sau III din Codul Fiscal rescris , din activităĠi agricole,
din alte surse, indemnizaĠii de úomaj, pentru creúterea copilului, ajutor social acordat
potrivit Legii nr.416/2001, indemnizaĠii pentru incapacitate temporară de munca drept
urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale, aúa cum sunt enumerate la
art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l) din Legea nr.227/2015, cu excepĠia veniturilor din
drepturi de proprietate intelectuală.
Pentru anul 2016, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din dividende
úi se datoreazã contribuĠia de asigurări sociale de săQătate, aceasta se stabileúte de
organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza informaĠiilor din
declaraĠia privind calcularea úi reĠinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de
venit, precum úi pe baza informaĠiilor din evidenĠa fiscală, după caz. Baza lunară de
calcul a contribuĠiei de asigurări sociale de săQătate nu poate fi mai mică decât un
salariu de bază minim brut pe Ġară, dacă venitul din dividende pentru care se calculează
contribuĠia este singurul venit realizat.
Pentru veniturile din dividende realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017,
baza lunară de calcul a CASS nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câútigul
salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabileúte contribuĠia.
ContribuĠia anuală de asigurări sociale de săQătate se stabileúte de organul fiscal,
prin aplicarea cotei individuale de 5,5 % asupra bazei anuale de calcul, determinată ca
sumă a bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuĠia de asigurări
sociale de săQătate, aferente veniturilor prevăzute la art.179 alin. (1) din Legea nr.227/2015 (unde sunt cuprinse úi veniturile din dividende) . Baza anuală de calcul a
contribuĠiei de asigurări de sănătate nu poate fi mai mică decât valoarea a douăsprezece
salarii de bază minime brute pe Ġară úi nici mai mare decât valoarea a de 5 ori câútigul
salarial mediu brut înmultită cu 12 luni.